Missie en doelstellingen

Missie GGZ Oost-Brabant

Wij bieden excellente (hoog)specialistische GGZ aan mensen met complexe mentale problemen. We ondersteunen hen bij herstel en het bevorderen van participatie. Met als doel het bereiken van optimale functionele autonomie en kwaliteit van leven. Dat doen we met persoonsgerichte consultatie, diagnostiek, behandeling en begeleiding. Kort als het kan, intensief en langdurig als het nodig is. We leveren zorg, die je je eigen familie en naasten gunt: veilig en mensgericht.

We voelen een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het continu verbeteren van de mentale gezondheidszorg en het welzijn van alle inwoners in de regio Oost-Brabant en de kop van Noord-Limburg. Op het gebied van hoogspecialistische GGZ zijn we er ook voor hen die van buiten dit gebied komen. Het gaat hier dan met name om zorg voor mensen met: LVB-Psychiatrie, Hersenletsel en Neuropsychiatrie of een complexe autismespectrum- of eetstoornis.

Doelstellingen Expertisecentrum Hersenletsel en Neuropsychiatrie

  1. Verbetering van het psychisch welbevinden.
    We bereiken dit door: het bieden van effectieve en innovatieve multidisciplinaire zorg en begeleiding op maat, gepersonaliseerd voor cliënten. 
  2. Verbetering van de kwaliteit van leven van cliënten.
    We bereiken dit door: zorg en behandeling te bieden die leiden tot een nieuw evenwicht dat aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt, waarbij we streven naar herstel van functioneren, acceptatie en zingeving en beter algemeen psychisch welbevinden. Ons doel is breder dan genezen, we streven overkoepelend naar een verbetering van de kwaliteit van leven.
  3. Ontlasting van het systeem rondom de cliënt.
    We bereiken dit door: het zodanig betrekken en begeleiden van naasten van cliënten bij de behandeling dat dit leidt tot minder (emotionele) belasting van de naaste(n) van cliënten door het vergroten van de acceptatie en het vinden van een nieuw evenwicht bij rolverandering en participatie. Omdat een deel van onze cliënten klinisch verblijft, streven we daarnaast ook een vermindering van de werkbelasting van de zorgverleners na.

Verbetering van het zorglandschap voor cliënten met hersenletsel en neuropsychiatrische problematiek.
We bereiken dit door: een belangrijk deel van het wetenschappelijk onderzoek dat we uitvoeren heeft een duidelijke focus op zowel de cliënt als de naaste(n) én betrekking op bovenstaande doelstellingen. Daarnaast hebben we een actieve rol met betrekking tot kennisdeling binnen het zorglandschap van cliënten met hersenletsel.

Het Expertisecentrum Hersenletsel en Neuropsychiatrie biedt hoogspecialistische diagnostiek, behandeling, waaronder revalidatie, aan volwassenen (18 tot 65 jaar) met hersenletsel én ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische aandoeningen. Daarnaast kunnen neuropsychologische of somatische problemen aanwezig zijn. Het zorgaanbod in de reguliere sectoren sluit niet goed aan bij de problematiek van de cliënt. Ons aanbod is bovenregionaal en landelijk uniek. 

Hierbij gaan we uit van het principe van ‘matched care’: we bieden maatwerk, voor iedere cliënt de best passende zorg. We nemen de mogelijkheden, belastbaarheid en beperkingen van de cliënt als uitgangspunt en passen onze behandeling en het tempo daarop aan. Voor onze revalidatie noemen we dat volgend revalideren. Onze zorg gaat dus om veel meer dan ‘genezen’; het gaat om herstel van gezondheid, van identiteit, van sociaal-maatschappelijke rollen en van dagelijks functioneren.

In ons Expertisecentrum bieden we een volledig pakket van consultatie & advies en second opinion aan onze netwerkpartners en reguliere zorginstellingen, ambulante behandeling, klinische (revalidatie)behandeling, rehabilitatie en langdurig wonen.